Kadınlar Nasıl Abdest Alır?

kadinlar nasil abdest alir 300x225 Kadınlar Nasıl Abdest Alır?

Kadınlar Nasıl Abdest Alır?

ABDEST NASIL ALINIR;

Abdestin farzları dörttür:

1- Elleri kollarla birlikte dirsekle­re kadar bir defa yıkamak. 2- Yüzü, alın dahil kulak meme­sine ve çene altına kadar bir defa yıkamak. 3- Başın üst kısmını önden arka­ya doğru elin içiyle bir defa mes-hetmek. 4- Ayakları topuk kemiklerine ka­dar bir defa yıkamak. Bunlar Allah (C.C.) tarafından bildirilen abdestin zorunlu esaslarıdır. (Kur’an-ı Kerim, 5/6).

Abdestin sünnetleri:

Abdeste Peygamberimiz tarafın­dan yapılan bazı ilaveler vardır ki bunlara abdestin sünnetleri denir. Başlıcalan şunlardır: 1- Abdeste cuzü-besmele ile baş- lamak ve niyet etmek.

2- önce elleri yıkamak.

3- Abdestte yıkanacak organları yıkamaya sağ organdan başlamak, önce sağ kolu, sağ ayağı yıkamak gibi. 4- Ağız ve burnu bol su ile üç de­fa yıkamak. 5- Abdest alırken sırayı gözetmek, önce elleri, sonra ağzı burnu, sonra yüzü… gibi. 6- El ve ayaklan yıkamaya par­mak uçlarından başlamak ve parmak aralarım ovmak. 7- Abdest suyunun bıyık, sakal ve kaşların arasına islemesini sağlamak. 8- Başın dörtte birinden daha bü­yük bir kısmını, hatta tamamım mes-hetmek.

9- Kulakları ve boynu meshetmek.

10- Abdest uzuvlarım ovarak yıkamak ve bu yıkamayı üçer defa yapmak. İ1 – Abdest uzuvlarım ar d arda, bi­ri kurumadan diğerini yıkamak.
Abdestin Mekruhları (Bk. MEKRUH).1- Suyu gereğinden az veya fazla harcamak. Yeterli su varken gıdım gı­dım kullanmak doğru olmadığı gibi, israf edercesine çok harcamak, boşu­na akıtmak da doğru değildir. 2- Suyu, yüze ve diğer organlara çarpmak. 3- Abdest aldığı sırada gereksiz ye­re konuşmak. 4- Abdest alırken gereksiz yere başkalarından yardım istemek.

Abdesti bozan şeyler:

1- Büyük veya küçük abdest yapmak.

2- Gaz çıkarmak.

3- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin, sarı su çıkmak ve etrafa yayılmak. Bu tür şeyler toplu iğne başı gibi çıktığı yerde kalır etrafa yayılmazsa abdesti bozmaz.

4- Uyumak.
5- Bayılmak.
6- Sarhoş olmak.
7- Ağız dolusu kusmak.

8- Cinsel ilişkide bulunmak. Bu durumda yalnız abdest almak yetişmez, gusül (Bk. GUSÜL) abdesti almak gerekir.

Abdesti bozmayan şeyler:
1- Ağız dolusu olmayan kusma.

2- Gözden bir hastalığa bağlı ol­maksızın su akması veya ağlama. 3- Namaz dışında kahkaha ile gülme. 4- Cinsel organa elle dokunma.
Farz, vacip müstehap abdesüer: 1- Namaz kılmak, yüzünden Kur’-an okumak ve tilavet (okuma) secde­si yapmak için abdest almak farzdır. 2- Kabe’yi tavaf etmek için abdest almak vaciptir. 3- Ezberden Kur’an okumak, ha­dis ve diğer dini eserleri okumak için abdest almak müstehap olduğu gibi, salt temiz bulunmak için abdest al­mak da müstehaptır (Bk. MÜSTEHAP).

ABDEST Islâm’da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenmeye Abdest denir. Abdest kelimesi Farsça’da su anlamına gelen “âb” ile el anlamına gelen “dest” kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan “vudû” kelimesi Hadislerde kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de ise temizlik anlamında “tahâret” ve “zekâ” kelimeleri geçmektedir. Vudû’ kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ibâdete başlanmadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir. Islâm’da abdestin farziyetine

“Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da (yıkayın)…” (el-Mâide, 5/6)

âyeti delâlet etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in abdest almadan hiç bir iş yapmadığını görüyoruz (Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 1583). Ancak abdest her amel ve ibâdet için değil başta namaz olmak üzere bazı ibâdetler için farz kılınmıştır. Fakat müslümanın sürekli abdestli bulunması sünnettir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam’ın emrettiği önemli bir ibâdettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam’ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle Islâm yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah’a ibâdete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. Insanın yaratılış gayesi olan Allah’a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur. İnsan abdestle bedenen ve mânen temizlendikten sonra Allah’ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır. Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî birçok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar:

“Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki âzaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları, su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendisi de tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Âdâp ve erkânına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü”

diyen bu kul için cennetin kapıları açılmıştır; o, cennet kapılarının dilediğinden içeri girer.” (Müslim, Tahare, 32, 33; Tirmizî, Tahâre, 2).

ABDEST ALIRKEN OKUNAN DUALAR Farz, sünnet ve edeplerini yukarıdaki maddelerde verdiğimiz abdesti tertip ve usûlüne göre ancak şöylece alabiliriz: Abdeste başlarken şu dua yapılmalıdır:

“Bismillâhilazîm ve’l hamdülillâhi alâ dini’l Islâm” “Yüce Allah’ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim.”

Abdest almaya niyetlendikten sonra, eûzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa, kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır. Uzuvların yıkanması sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duaları okumak abdestin edeplerindendir.
A- Mazmaza: Ağıza su verme sırasında

“Allâhümme einnî alâ tilâveti’l Kur’ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike.” “Allah’ım, Kur’ân-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını istirham ederim.”

B- Istinşak: Buruna su verme sırasında

“Allâhümme, erihnî râyihate’l Cenneti verzuknî min neîmihâ.” “Allah’ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır.”

C- Yüzü Yıkama Sırasında

“Allâhümme, beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh.” “Allah’ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün, benim yüzümü nurlandır, ağart.”

D- Sağl Eli Yıkama Sırasında

“Allâhümme, a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.” “Allah’ım, kitabımı -amel defterimi- sağl elime ver ve hesabımı kolaylaştır.”

E- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında

“Allâhümme, lâ tu’tinî kitâbî bisimâlî velâ min verâi zahfi.” “Allah’ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme.”

Sonra sıra başı meshetmeye gelir. Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.
F- Kulakları Yıkarken

“Allâhümmec’alnî minellezîne yestemîune’l-kavle feyettebiûne ahseneh.” “Allah’ım, beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle.”

denilir ve kulaklar yıkanır.
G- Boyuna Mesh Etme Sırasında

“Allâhümme a’tik unuki (veya rakabeti) mine’n-nâri.” “Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden azad buyur.”

H- Ayakları Yıkama Sırasında

“Allâhümme, sebbit kademeyye ales’sırâtı yevme aaaûlü Fhi’l-akdâm.” “Allah’ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sabit eyle…”

Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)’e salavât getirilmeli ve şu dua okunmalıdır:

“Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîn.” “Allah’ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . .”

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>